Làm thế nào để cung cấp một VigorAP bằng AP Management (APM)?

79

Bài viết này mô tả cách cung cấp VigorAP bằng tính năng Quản lý AP (APM) trên Vigor3900 / 2960 / 300B. Chúng tôi sẽ lấy một môi trường được xây dựng với Vigor3900 và AP910C làm ví dụ, và chứng minh làm thế nào để cung cấp các thiết lập từ Vigor3900 APM đến AP910C.

Chỉnh sửa WLAN profile
1. Trên Vigor3900, vào Central Management >> AP Management >> WLAN Profile, chọn một cấu hình có sẵn rồi nhấp vào Edit/ Add.

2. Cài đặt cấu hình WLAN, cấu hình cài đặt chung.

3. Chỉnh sửa cài đặt chi tiết của từng SSID của mạng WLAN 2.4G.

4. Chỉnh sửa cài đặt chi tiết của từng SSID của mạng WLAN 5G.

Áp dụng cài đặt cho AP
5. Chọn profile bạn muốn áp dụng cho AP, sau đó nhấp vào áp dụng cho thiết bị.

6. Chọn AP bạn muốn gửi cấu hình đến, sau đó nhấp vào Apply.

7. Đợi APM áp dụng cấu hình. Sau khi bạn thấy “Profile Apply Success.”, AP của bạn sẽ hoạt động như cấu hình mạng WLAN bạn đã đặt.

8. Chúng tôi có thể chuyển đến quản lý AP >> trrạng thái để kiểm tra xem trạng thái có thay đổi như mong đợi hay không.