Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NTP trên CentOS

1100

Giao thức NTP (Network Time Protocol – Giao thức đồng bộ thời gian mạng) là một giao thức để đồng bộ đồng hồ của các hệ thống máy tính thông qua mạng dữ liệu chuyển mạch gói với độ trễ biến đổi. Giao thức này được thiết kế để tránh ảnh hưởng của độ trễ biến đổi bằng cách sử dụng bộ đệm jitter.

how-to-setup-ntp-network-time-protocol-server-in-rhel-centos-7

Có rất nhiều máy móc, phần mềm, ứng dụng hoạt động dựa theo sự đồng bộ thời gian với hệ thống. Các Rule hay Policy hoặt động dựa theo thời gian. Nếu không có sự đồng bộ hóa thời gian thì các mọi thứ đều hoạt động không chính xác, đó là lý do vì sao chúng ta cần triển khai NTP Server trong hệ thống.

Cài đặt NTP

[root@techshare ~]# yum -y install ntp
[root@techshare ~]# vi /etc/ntp.conf
# line 18: add the network range you allow to receive requests
restrict 10.0.0.0 mask 255.255.255.0 nomodify notrap
# change servers for synchronization
#server 0.centos.pool.ntp.org iburst
#server 1.centos.pool.ntp.org iburst
#server 2.centos.pool.ntp.org iburst
#server 3.centos.pool.ntp.org iburst
server ntp1.jst.mfeed.ad.jp iburst
server ntp2.jst.mfeed.ad.jp iburst
server ntp3.jst.mfeed.ad.jp iburst
[root@techshare ~]# systemctl start ntpd
[root@techshare ~]# systemctl enable ntpd

Kiểm tra hoạt động của NTP trên Server

[root@techshare ~]# ntpq -p
remote      refid   st t when poll reach  delay  offset jitter
==============================================================================
+ntp1.jst.mfeed. 172.29.1.100   2 u  29  64  1  18.826  -0.126  0.000
+ntp2.jst.mfeed. 172.29.2.50   2 u  28  64  1  21.592  0.018  0.000
*ntp3.jst.mfeed. 133.243.236.18  2 u  28  64  1  22.666  -1.033  0.000

 

1 BÌNH LUẬN