Vô hiệu hóa bình luận trên WordPress

60

WordPress là một CMS mã nguồn mở rất tốt không chỉ dùng cho Bloger mà còn tạo ra nhiều thể loại website khác nhau như: tin tức, tạp chí, giới thiệu doanh nghiệp, bán hàng, thương mại điện tử … Có thể nói tính năng bình luận trên wordpress là một tính năng rất mạnh mẽ, nó giúp website của bạn thu hút được nhiều người dùng hơn bằng cách tương tác qua lại giữa tác giả và độc giả. Tuy nhiên trong một số trường hợp, đặc biệt là nếu bạn sử dụng WordPress như một CMS, không phải là một nền tảng blog, có thể bạn thấy nó không cần thiết.

comment enter key

Việc vô hiệu hóa comment có thể được thực hiện bằng cách tắt chức năng Discussion trong WP-Admin. Tuy nhiên nếu bạn muốn tắt cả comments menu trong WP-admin, Admin bar, post types columns … thì bạn cần can thiệp vào code.

Đoạn code sau đây được add thêm vào cuối file functions.php sẽ giúp bạn thực hện vô hiệu hóa toàn bộ chức nằng cũng như comment trên Website của bạn.

// Disable support for comments and trackbacks in post types
function df_disable_comments_post_types_support() {
$post_types = get_post_types();
foreach ($post_types as $post_type) {
if(post_type_supports($post_type, 'comments')) {
remove_post_type_support($post_type, 'comments');
remove_post_type_support($post_type, 'trackbacks');
}
}
}
add_action('admin_init', 'df_disable_comments_post_types_support');

// Close comments on the front-end
function df_disable_comments_status() {
return false;
}
add_filter('comments_open', 'df_disable_comments_status', 20, 2);
add_filter('pings_open', 'df_disable_comments_status', 20, 2);

// Hide existing comments
function df_disable_comments_hide_existing_comments($comments) {
$comments = array();
return $comments;
}
add_filter('comments_array', 'df_disable_comments_hide_existing_comments', 10, 2);

// Remove comments page in menu
function df_disable_comments_admin_menu() {
remove_menu_page('edit-comments.php');
}
add_action('admin_menu', 'df_disable_comments_admin_menu');

// Redirect any user trying to access comments page
function df_disable_comments_admin_menu_redirect() {
global $pagenow;
if ($pagenow === 'edit-comments.php') {
wp_redirect(admin_url()); exit;
}
}
add_action('admin_init', 'df_disable_comments_admin_menu_redirect');

// Remove comments metabox from dashboard
function df_disable_comments_dashboard() {
remove_meta_box('dashboard_recent_comments', 'dashboard', 'normal');
}
add_action('admin_init', 'df_disable_comments_dashboard');

// Remove comments links from admin bar
function df_disable_comments_admin_bar() {
if (is_admin_bar_showing()) {
remove_action('admin_bar_menu', 'wp_admin_bar_comments_menu', 60);
}
}
add_action('init', 'df_disable_comments_admin_bar');